Hur kan man bestrida böter?

Vanligtvis får man dem för att man inte varit tillräckligt uppmärksam eller för att man tog en chansning. När man skaffat körkort måste man dock bete sig! Men det händer också att böter delas ut felaktigt. Ibland är det faktiskt inte du som har gjort fel, utan istället personen som bötfällt dig. Om du har blivit drabbad av en orättvis eller felaktig bot har du i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle möjlighet att överklaga felaktiga böter. Tyvärr måste du alltid betala bötessumman inom angiven tid även om boten är felaktig. Det är först när du betalat boten som du kan överklaga.

Böter kan vara orättvisa

Böter är inte alltid rättvisa

Liksom alla människor kan även parkeringsvakter göra misstag. Felparkeringsavgifter, som vi vanligtvis kallar parkeringsböter, är den absolut vanligaste formen av böter som överklagas. En vanlig anledning är att biljettautomaten är ur funktion så att det faktiskt inte går att betala. Kom bara ihåg att du måste felanmäla automaten, annars försvinner dina möjligheter att överklaga. Du kan få dina pengar återbetalda om skyltningen på platsen är felaktig, t.ex. om vandaler har stulit gatuskylten och du därigenom har missat viktig information om vad som gäller.

I vardagslivet uppstår ibland krissituationer. Om du har felparkerat på grund av en medicinsk nödsituation bör du åberopa detta men det förutsätter att du kan visa upp läkarintyg. En annan omständighet kan vara om någon har stulit ditt fordon och du får böter till följd av detta. Då ska du självfallet bestrida boten men du måste ha anmält stölden till polisen. Likaså skall du också bestrida om du köpt en begagnad bil och du får betalningskrav som tidigare ägare dragit på sig. Låt inte kravbrev ligga obesvarade utan kontakta företaget eller myndigheten och red ut problemet så fort som möjligt.

Vad du bör göra vid felaktiga böter

Beroende på omständigheterna och vilken typ det gäller så finns olika tillvägagångssätt för att överklaga. Du bör veta att vissa typer av böter, t.ex. dagsböter utdömda av domstol, är mycket svåra att bestrida. Om du har blivit bötfälld på plats är detta svårt att bestrida eftersom man måste acceptera bötesbeloppet på plats och det därmed anses ha vunnit laga kraft. Detta är vanligast vid trafikförseelser där polisen stannat fordonet eller vid otillåten skjutsning. Du kan överklaga till tingsrätten men om du inte kan bevisa att något allvarligt fel begåtts är det svårt att vinna.

Oavsett omständigheterna så är det alltid mycket viktigt att dokumentera dina bevis. Om p-automaten är ur funktion när du skall betala så kan du ta ett foto med din mobiltelefon och skaffa dig bevis som styrker din överklagan. Förutom att ta en bild så finns det andra möjligheter att hävda din rätt. Om du betalade med kort i affären, kan den tidsangivelsen visa att du inte borde fått böter. Har bilen en GPS som kan visa var bilen stått parkerad och vid vilken tidpunkt? Kom ihåg att utan bevis är risken väldigt stor att din överklagan avslås.

Hur bestrider man felaktiga böter?

Om det är felaktiga parkeringsböter du har fått så skall du vända dig till parkeringsföretaget. De flesta har färdiga formulär för att bestrida utkrävda kontrollavgifter. Se till att sammanställa din överklagan, kontrollera den och inkludera alla uppgifter som krävs. Många kräver även en skriftlig motivering. Här är förklaringar som innehåller meningar i still med ”Jag visste inte” eller ”Jag skulle bara” inte särskilt gångbara. Var istället respektfull och saklig. Kom ihåg att personen som tar hand om ditt ärende inte är samma person som gav dig böter. Glöm inte heller bort att skicka med all bevisning som styrker din överklagan.